گل محمدی و اسانس آن گیاهی ارزشمند با خواص غذایی و درمانی